ලංකා සෝක ගක්කායි සංගමය බුදුදහම පදනම් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සාමය, සංස්කෘතිය හා අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම උදෙසා පිහිටුවා ඇති සංගමයකි.
Lanka Soka Gakkai (LSG) is a lay Buddhist organization established to promote Peace,Education and Culture in Sri Lanka.